Menu
Your Cart

Teslimat Bilgileri

Ürün ne zaman elime ula??r?

Kredi kart? ile verece?iniz sipari?lerinizde banka onay? an?nda al?nabilmekte ve sipari?iniz hemen haz?rl?k a?amas?na al?nabilmektedir. E?er sipari?inizdeki ürünlerin tedarik a?amas?nda herhangi bir problem ya?an?rsa, ürünle ilgili tüm bilgiler ma?aza yetkililerimizce sistemimizde kay?tl? e-mail adresinize gönderilmektedir. Sat?n ald???n?z ürünler en k?sa süre içinde size ula?t?r?lmak üzere kargo firmas?na teslim edilmektedir. Kargo firmalar? paketleri teslim ald?ktan sonra bulundu?unuz bölgeye göre mümkün olan en k?sa sürede, adrese teslimat yap?lan bölgelerde adresinize, adrese teslimat yap?lamayan bölgelerde ilgili kargo ?ubesine paketleri ula?t?rmaktad?r.

Sipari?im hangi kargo firmas? ile gönderilecek?

Firmam?z?n PTT, Turpex, Sürat ve MNG ile anla?mas? bulunmaktad?r.

Sipari?imin kargoya verildi?ini nas?l anlayaca??m?

Sitemizden vermi? oldu?unuz sipari?leriniz kargoya teslim edildiklerinde, sistemimizde kay?tl? e-mail adresinize sipari?iniz ile ilgili kargo gönderi bilgileri otomatik olarak gönderilmektedir.Ayr?ca sitemize üye giri?i yapt???n?zda, hesab?m bölümünden sipari?lerinizi ve sipari?inizin durumunu anl?k olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kargomu teslim al?rken herhangi bir ücret ödeyecekmiyim?

200,00 TL ve üzeri al??veri?lerinizde baz? kampanyalar süresince ekstra bir ücret al?nmamaktad?r. Bu süreçte 200,00 TL ve üzeri sipari?lerinizde kargo görevlisi sizden herhangi bir ücret istedi?i takdirde lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Sipari?im ar?zal? ya da yanl?? geldi ne yapmal?y?m?

Sipari?iniz kargo görevlisi taraf?n?zdan size ula?t?r?ld???nda teslim almadan önce mutlaka d?? pakette hasar kontrolü yapman?z ve herhangi bir hasar durumunda `Hasar Tespit Tutana??` haz?rlatman?z gerekmektedir. Hasar tespit tutana?? ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken bir di?er husus kargo görevlilerinin tutanakta belirttikleri aç?klamalard?r. Örne?in, `Kolide hasar bulunmamaktad?r. Ürün hasarl?d?r.` gibi bir tutanak, ürünün ta??ma esnas?nda hasar görmedi?i ?eklinde yorumlanaca??ndan de?i?im esnas?nda problem yaratmaktad?r. Hasarl? ç?kan ürününüz için mutlaka tam ve do?ru kelimelerle tutanak tutulmas? için görevliyi uyar?n?z.(Örne?in, "ürün elime ula?t??? zaman yapt???m kontrolde ürünün zarar gördü?ünü saptad?m".)Sipari?inizi teslim ald?ktan sonra fark etti?iniz hasar durumlar?nda ise kargo ?ubenize hemen bilgi vermeniz ve hasar tespit tutana?? haz?rlanmas? do?rultusunda yard?m talep etmeniz gerekmektedir.Kargo görevlisine tutana?? haz?rlatarak ürünü bize ula?t?rman?z sonucunda, de?i?im i?lemleriniz h?zl? bir ?ekilde tamamlanacak ve taraf?n?za bilgi verilecektir.Önemli: Elinize hasarl? ula?an ürününüzü size teslimat? yapan kargo firmas? ile bize göndermelisiniz.

Faturam sipari?imle birlikte teslim edilmedi ne yapmal?y?m?

Kargo ile teslimi yap?lan sipari?lerin, tamam? faturaya göre ve fatura ile kargo firmas?na teslim edilmektedir.Resmi faturalar?m?z yollanan sipari?inizin ayr?lmaz bir parças?d?r. Faturan?z, sipari?inizin yer ald??? kolinin d???nda, ?effaf plastik bir cep po?eti içinde veya ürün kutusu içerisinde size ula?t?r?lmaktad?r. Herhangi bir nedenden dolay? kargo firmas? taraf?ndan bu cep içerisinde bulunan fatura size teslim edilmez ise lütfen kargo yetkilisine hat?rlat?n?z ve ?srarla isteyiniz. Tüm taleplerinize ra?men teslim edilemeyen fatura için lütfen tutanak tutturunuz.

Gelen ürün benim sipari? etti?im ürün de?il?

(Numaras?, rengi veya ürün kodu farkl?)Hatal? gelen ürünü iade/de?i?im formu ve faturas? ile birlikte Aras Kargo ile bize gönderebilirsiniz. Ürün bize ula?t???nda iade i?lemi yap?lacakt?r.

Gelen ürün kusurlu, ne yapmal?y?m?

Hatal? gelen ürünü iade/de?i?im formu ve faturas? ile birlikte Aras Kargo ile bize gönderebilirsiniz. Ürün bize ula?t???nda gerekli i?lem yap?lacakt?r.

Sipari?imde bulunan ürünlerin hepsi bana ula?mad??

Ürün say?s? ile size ula?an faturada belirtilen ürün say?s? ayn? olmal?d?r. Faturada belirtilen ürünler pakette bulunmad??? takdirde kargo görevlisinden tutanak tutmas?n? isteyiniz ve bizimle irtibata geçiniz.

Teslimat zaman?nda adreste kimse bulunamazsa ne olacak?

Kargo görevlisi e?er adreste kimseyi bulamazsa, "Kargo ?hbar Notu" b?rak?r ve kargoyu ?ubeye geri getirir. Bu durumda kargonun al?c? taraf?ndan 3 gün içinde ?ubeden al?nmas? gerekmektedir. Kargo adreste bulunamama nedeniyle ?ubeye dönen ürünleri yeniden da??t?ma ç?karmamaktad?r. Al?c? kaynakl? durumlardan dolay? firmam?za geri dönen ürünler iade al?narak tüm kargo masraflar? dü?üldükten sonra kalan tutar mü?terimize iade edilmektedir.

Sipari? verdikten sonra al?c? ismini veya adresini de?i?tirebilirmiyim?

Sipari?inizi olu?tururken teslim alacak ki?i ad?n? ayr?ca belirtebilirsiniz. Sipari? olu?turulduktan sonra adres veya al?c? de?i?ikli?i yap?lamamaktad?r. Adresinize gelecek olan kargo görevlisi kimlik kontrolü yaparak vermi? oldu?unuz isme teslimat yapacakt?r.

Kargo Teslimat? S?ras?nda Nelere Dikkat Edilmeli?

Sitemizden verdi?iniz sipari?inizde bulunan ürünler size ula?t???nda kargo görevlisi yan?n?zdayken isterseniz teslim fi?ini imzalad?ktan sonra kargo paketini aç?p kontrol edebilirsiniz. Paket içeri?inde herhangi bir yanl??l?k ya da eksiklik sözkonusu ise kargo tutana?? haz?rlatarak bize geri gönderebilir ya da bilgi verebilirsiniz.Bu gibi durumlarda kargo görevlisi ile herhangi bir sorun ya?arsan?z bize hemen bilgi vermenizi rica ederiz. Taraf?m?zdan gerekli müdahale en k?sa sürede yap?lacak ve sorununuz çözüme kavu?turulacakt?r.

Hangi ?ehirlerden sipari? verebilirim?

Türkiye ´nin her yerinden sipari? verebilirsiniz. Türkiye içinde herhangi bir konum s?n?rlamam?z yoktur. Ürünlerin teslimatlar? yaln?zca çal??makta oldu?umuz kargo firmas?n?n bulundu?u bölgelerde yap?labilmektedir. Anla?mal? oldu?umuz kargo firmas?n?n ?ubesinin olmad??? bölgelerde teslimat yap?lamad???ndan dolay?, mü?terilerimizin paketin ula?t?r?labildi?i kargo ?ubesine giderek paketi elden teslim almalar? gerekebilmektedir.

Yurt d???ndan sipari? verebilirmiyim?

Verebilirsiniz, Kargo süreci 7-14 gün aras?ndad?r.