Menu
Your Cart

Gizlilik ?lkeleri

B?DOLUBEBEK.COM G?ZL?L?K ?LKELER? VE KULLANIM KO?ULLARI

Siz de?erli mü?terilerimizin ki?isel gizlili?ini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikas? web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunlar?n nas?l korunup sakland???n? ana hatlar?yla aç?klamaktad?r.

Ziyaretçi taraf?ndan gönüllü olarak verilmedi?i sürece hiçbir ziyaretçi, web sitesi kullan?c?s? hakk?nda ki?isel bilgiler toplamamaktad?r.Bu gizlilik politikas? kapsam?nda kural olarak ziyaretçilerimiz taraf?ndan sitemize sunulan ki?isel veriler (ad?n?z, elektronik posta adresiniz, i? ve özel adresiniz, telefon numaralar?n?z) üçüncü ki?ilerle payla??lmamakta, sat?lmamakta, kiralanmamakta ve ba?ka ?ekilde kulland?r?lmamaktad?r.

Web sitemizi ziyaret etti?inizde ki?isel bilgilerinizin toplanmas?n? istemedi?iniz takdirde ne yapman?z gerekti?i ve bilgilerin nas?l de?i?tirilebildi?i anlat?lmaktad?r. Bu politika yaln?zca bu web sitesi için geçerli olmakta ancak üçüncü ?ah?slar?n mülkiyetinde olan web sitelerindeki reklâm veya tan?t?mlar?m?zda geçerli olamamaktad?r.

Ki?isel Bilgilerin Toplanmas?; bidolubebek.com web sitesini kullanmak, gönüllü olarak ki?isel bilgileri vermek bu sitede ilan edilen mevcut gizlilik politikas?n?n ve ?artlar?n?n kabul edildi?i anlam? ta??maktad?r. Ziyaretçilerimiz taraf?ndan iste?e ba?l? olarak, online sat??, anket formu doldurulmas? ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken ki?isel bilgiler toplanabilmektedir. Sizler bu bilgileri gönüllü olarak vermedi?iniz takdirde sitemize yapt???n?z ziyaretlerinizden herhangi bir ki?isel bilgi toplanmamaktad?r.Bilgi Toplaman?n Amac? ve Kullan?l?? ?ekli; bidolubebek.com sizin izninizle bilgilerinizi a?a??daki amaçlar için kullanmaktad?r;Taraf?n?za bas?l? bültenler, dergiler, kampanyalara dair yaz?lar göndermek Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, Ziyaretçi profillerimizi belirlemek, ?stek, talep ve ?ikayetleri de?erlendirmekKi?isel bilgiler ve bu veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal soru?turmalar esnas?nda mahkeme karar? gere?i veya yasal prosedürler gerektirdi?i takdirde kullan?lmaktad?r.

Ki?isel Olmayan Di?er Kullan?c? Bilgilerinin Toplanmas?; bidolubebek.com ziyaretçilerin web sitesindeki dola??mlar? s?ras?nda, kullan?c? yo?unlu?u, ziyaret edilen bölümler, t?klanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktad?r. Bu veriler sadece bölümlerin, farkl? alanlar?n izlenme, takip edilme oranlar?n?n tespiti için kullan?lmakta ve herhangi bir ziyaretçinin ki?isel bilgileri ile ili?kilendirilmemektedir. Sayfalar?n nereden geçerek ya da ne ?ekilde ziyaret edildi?ini belirleyen “cookie” (çerez) adl? teknolojinin kullan?ld??? durumlarda ayn? ?ekilde sitenin farkl? alanlar?n?n izlenme, t?klanma oranlar?n?n belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup ki?iye özel yap?lan bir uygulama de?ildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullan?c?lar?n daha s?kl?kla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeri?i, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullan?c? için daha kolay ula??labilir k?lmakt?r.Bilgi Güvenli?i; Ki?isel bilgilerinizin güvenli?ini sa?lamak için gerekli önlemler al?nmakta ve bu konuda ciddi yat?r?mlar yap?lmaktad?r. Bilgilere izinsiz eri?imin, de?i?tirilmesinin ve kötüye kullan?lmas?n?n önüne geçilebilmesi için k?s?tl? eri?ime tabidir.

bidolubebek.com, bilgilerinin izni d???nda üçüncü ?ah?slara her ne amaçla olursa olsun verilmesini engellemek amac?yla hizmet ald??? firmalarla yapt??? sözle?melere “gizlilik” maddesi koymaktad?r. ?nternetten Sat?? Sistemine kay?t olduktan sonra güvenli?iniz için ?ifrenizi kimseyle payla?may?n?z.Site Kullan?m ?artlar?; bidolubebek.com web sitesini zaman zaman düzenledi?i kampanyalar? duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebilece?ini dü?ündü?ü konular, içerikler farkl? hizmet ve çal??malardan ziyaretçileri haberdar etmek amac?yla kullanmaktad?r.

bidolubebek.com web sitesi içeri?ini burada yay?mlad??? hüküm ve ?artlar? önceden haber vermek zorunda olmaks?z?n tek tarafl? olarak de?i?tirme ve güncelleme hakk?na sahiptir.

Politikam?zdaki De?i?iklikler; bidolubebek.com ’un, bu Gizlilik Politikas?n? de?i?tirme veya iptal etme hakk? sakl?d?r.Bize Ula??n; Bu Gizlilik Politikas? ile ilgili herhangi bir görü? bildirmek, soru yöneltmek veya Gizlilik Politikas?n?n ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ula??n linkinden faydalanabilirsiniz. bidolubebek.com bu talepleri kar??lamak üzere gerekli ad?mlar? atacakt?r.

bidolubebek.com web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu ?artlar? okumu? ve kabul etmi? say?l?r.